Zarządzenia Dyrektora 2012

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 z dnia 11.05.2012 r. - Polityka bezpieczeństwa informacji

 ZARZĄDZENIE NR 7/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy
z dnia 11.05.2012 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Działając na podstawie

art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r, Nr 101, poz.926 z póź. zmian.), rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r.,Nr 100, poz. 1024) oraz rozdz.4, pkt 7 Statutu PSP w Turzy,

 zarządzam co następuje: 

§ 1

Wprowadzam w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Turzy Politykę bezpieczeństwa informacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Instrukcję zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego oraz w sposób tradycyjny w Szkole Podstawowej w Turzy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Administratorem Danych Osobowych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy jest Dyrektor szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor PSP w Turzy

                                                                                                                                                     Zbigniew Cytera

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Cytera
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2012 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Cytera
Ilość wyświetleń: 5865
11 maja 2012 11:46 (Zbigniew Cytera) - Dodanie dokumentu.